Søk reiser
Reisevilkår

Pakkereiser

Bestemmelsene under er utarbeidet i overensstemmelse med pakkereiseloven, som gjelder for reiser som består av blant annet flytransport og bosted. Det som er framhevet i kursiv, er Uptours (heretter kalt “Uptours”) avvikelser fra pakkereiseloven.

Bestilling av en reise kan skje i person eller via telefon, og via www.uptours.se. Bestilling er bindende for kunden og Uptours når påmeldingsavgiften eller hele reisens pris er rettmessig innbetalt.


 

1 AVTALEN

1.1
Arrangøren er ansvarlig for den reisende og hva denne har krav på som følge av avtalen. Ansvaret gjelder også for arrangementer som skal skje i regi av noen andre enn arrangøren. Hvis forhandleren er del av avtalen, er denne ansvarlig for den reisende på samme måte som arrangøren.

1.1.1 Hovedreisende er den personen i hvis navn avtalen har blitt inngått. Hovedreisende oppgis først i reisedokumentene eller på annet tydelig vis. Hovedreisende er ansvarlig for betaling i henhold til avtalen. Alle endringer og avbestillinger må utføres av hovedreisende. Unntak kan gjøres dersom hovedreisende blir alvorlig syk og ikke kan utføre endringen eller avbestillingen. Hovedpassasjeren er ansvarlig for å gi arrangøren korrekt informasjon om bestillingen for andre reisende som omfattes av avtalen.
Da eventuelle beskjeder fortrinnsvis sendes per SMS og e-post er det svært viktig at disse opplysningene også oppdateres om nødvendig.

1.1.2 Dersom den reisende er under 18 år og reiser uten foresatte må dette oppgis ved booking. Et skjema som viser samtykke fra samtlige foresatte må sendes inn til arrangøren før reisen betales.

Uptours er ikke pliktig til å betale tilbake pengene hvis en betaling gjennomføres uten samtykke fra foresatte.

1.2 Arrangøren skal holde den reisende underrettet om spørsmål av betydning for den reisende som henger sammen med avtalen.

1.3 Tilslutningsreiser eller spesialarrangementer er kun inkludert i avtalen dersom den/det ble solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet for en totalpris eller for separate priser som er tilknyttet hverandre.

1.3.1 I de tilfellene der tilslutningsreise eller spesialarrangementer blir presentert på det samme reisebeviset som pakkereisen, er dette å betrakte som en del av den aktuelle pakkereisen.

1.4 Avtalen er bindende for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet den reisendes bestilling og den reisende innen avtalt tid har betalt avtalt påmeldingsavgift i henhold til arrangørens instruksjoner.

1.5 Arrangøren skal bekrefte den reisendes bestilling uten forsinkelser.

1.5.1 En gjennomført booking bekreftes via e-post med bookingbekreftelse. Billetten er personlig, er å betrakte som et verdipapir og skal tas med på reisen. Billetten er nødvendig for at reisen kan gjennomføres.

1.6 Ønskemål garanteres ikke

1.7 Den reisende er selv ansvarlig for å kontrollere bookingbekreftelsen så snart den er i hånde. Eventuelle feilaktigheter må rettes opp i snarest. En ekstraavgift kan tilstedekomme ved korrigering av opplysninger.

Bookingopplysningene skal alltid overensstemme med passinformasjon. 

1.8 Respektive flyselskaps allmenne regler og vilkår er inkludert i og er en del av avtalen. Mer om dette på gjeldende flyselskaps egen hjemmeside.

1.9 En ombooking er å betrakte som en avbooking av en tidligere inngått avtale. Avtalt reise begynner alltid med utreisen, det er ikke mulig å bare benytte returreisen. Reisende som ikke benytter deler av booket reise, eller som av en eller annen grunn innfinner seg på flyplassen eller avtalt hentested for sent, mister retten på alle deler av reisen og/eller pakkereisen i sin helhet. Tilbakebetaling av reisens pris vil ikke finne sted.

2 BETALING AV PRISEN FOR REISEN

2.1 Den reisende skal betale reisens pris senest på det tidspunkt som fremgår av avtalen.

2.1.1 Betalingsvilkårene kan være forskjellige alt ettersom du reiser med charter- eller vanlig fly og/eller billettype.

2.2 Arrangøren kan ikke kreve sluttbetaling av reisens pris tidligere enn 60 dager før avreise, med mindre en annen avtale har blitt inngått.

2.2.1 Betalingen skal kunne registreres før avreise. Ved bestilling av reise mindre enn 60 dager før avreise, skal den totale prisen for reisen betales umiddelbart.

2.3 Arrangøren får i samband med bookingbekreftelsen ta ut en første delbetaling (påmeldingsavgift). Påmeldingsavgiften skal være basert på en prosent av reisens totalpris og omstendighetene for øvrig.

2.3.1 Bestilling av reisen bekreftes til Uptours med en delbetaling (påmeldingsavgift). Denne er, om ikke annet oppgis ved booking, 1 000 NOK per person. Påmeldingsavgiften for pakkereiser med charterfly betales innen fem dager fra bookingtidspunktet. 

Merk at hvis delbetalingen ikke er oss i hende innen 5 dager avbookes reisen automatisk.

2.3.2 Resterende beløp skal være arrangøren i hende i henhold til tidspunktene som følger:

·       1. Rate: 1 000,- per reisende (pluss eventuell avbookingsforsikring)

·       2. Rate: 1 000,- per reisende

·       3. Rate: restbeløpet

 

Innbetaling av påmeldingsavgift (1. rate) skal være betalt til Uptours senest 7 dager etter reservasjonsdagen. 

Innbetaling av delbetaling (2. rate) skal være betalt til Uptours senest 90 dager før avreisedagen.

Betaling av restbeløpet skal være betalt til Uptours senest 60 dager før avreisedagen.

Ved booking mellom 60-21 dager før avreise betales hele reisens pris senest 48 timer etter reservasjonen.

Bookes reisen nærmere enn 21 dager før avreisen, skal betalingen skje i forbindelse med bookingen av reisen. 


Ved betaling med Visa eller MasterCard/Eurocard debiteres en kortavgift på det beløpet som tilsvarer det beløpet som Uptours har avtalt med kortutstederen.

OBS! Uptours anbefaler kundene sine å gjennomføre innbetaling via innlogging på "min reise", der du får innloggingsinformasjon med din bekreftelse, E-ticket (du kan betale med VISA, MasterCard/Eurocard).

2.4 Dersom den reisende ikke betaler reisens pris i overensstemmelse med avtalen har arrangøren rett til å heve avtalen og beholde påmeldingsavgiften med mindre dette regnes som urimelig etter forholdene.

2.4.1 Du som reiser på pakkereise med Uptours får mulighet til å tegne Av- og Ombookingsforsikring for 6 % av reisens grunnpris per person

De tilbudte forsikringene tegnes samtidig som reisen bookes og begynner å gjelde med en gang de er betalt, sammen med påmeldingsavgiften. Disse er ikke avbookings- eller refunderbare.

OBS! Det er kundens eget ansvar å sikre seg en bekreftelse av avbestillingen på mail.

 

3 DEN REISENDES RETT TIL AVBESTILLING
3.1 Den reisende har rett til å avbestille reisen i henhold til følgende:

3.1.1 Ved avbestilling tidligere enn 60 dager før avreise skal den reisende betale innbetalt avgift som avbookingskostnad (1. + 2 rate) per person og eventuell avbookingsforsikring og andre avgifter.

Avbestillingskostnaden per person er alltid minimum påmeldingsavgiften.

3.1.2 Ved avbestilling nærmere enn 60 dager før avreise beholder Uptours en avgift tilsvarende til det beløpet som allerede er innbetalt på reisen.

3.1.3 Pakkereiser med rutefly er til en viss grad ikke refunderbare. Flyskatter og avgifter tilbakebetales aldri. 

3.2 Reisende som har tegnet avtale om Uptours Avbookingsforsikring har rett til å avbestille reisen i henhold til 3.2-3.2.6 uten annen kostnad enn ekspedisjonsavgiften på 299,- per person. 

3.2.1 Ved avbooking av enkeltreisende i rom/leilighet er det en forutsetning at samtlige i rommet/leiligheten har Uptours avbookingsforsikring for at gjenværende reisende skal unngå romtillegg. Om ikke, vil det ved avbooking av enkeltreisende i rommet/leiligheten kreves et romtillegg av gjenværende reisende. Tillegget varierer fra hotell til hotell.

3.2.2. Avbestilling godtas dersom den reisende eller dennes ektefelle/partner/samboer, den reisendes eller dennes partners/ektefelles eller samboers slektning i direkte opp- eller nedstigende linje eller søsken, eller person som den reisende bestilte reisen sammen med før avreisen, men etter at avtalen har blitt bindende for den reisende i henhold til punkt 1.4, rammes av alvorlig sykdom, forverret sykdom eller blir utsatt for en ulykkeshendelse og denne hendelse er av en slik art, at den reisende ikke kan forventes å gjennomføre reisen.

3.2.3. Avbestilling godtas dersom en annen hendelse rammer den reisende etter at avtalen har blitt bindende i henhold til punkt 1.4 og dersom hendelsen er av så inngripende karakter for den reisende at det ikke er rimelig å forvente at den reisende skal gjennomføre reisen. Den reisende skal i så fall ikke ha kunnet råde over hendelsen eller kjente til hendelsen da reisen ble bestilt. En slik inngripende hendelse er f. eks. brann på eget bosted.

3.2.4. Avbestilling godtas dersom en person den reisende har bestilt reisen sammen med avbestiller sin reise med støtte i punktene 3.2.2 eller 3.2.3 og det er urimelig å forvente at den andre reisende skal gjennomføre reisen uten den andre personens selskap.

3.2.5. Den reisende skal avbestille omgående etter at anledningen til avbestilling har forekommet og senest før innsjekk på flyplassen, da reisen anses å være påbegynt. Grunnen for avbestillingen skal underbygges med pålitelig bekreftelse fra en tredje part og oppfylle samtlige krav under punktene 3.2.2. eller 3.2.3. 

3.2.6 Reisende som har avtale om felles innkvartering med annen/andre reisende som har avbestilt reisen med støtte i punktene 3.2.2–3.2.4, skal beholde innkvartering av samme standard som avtalen stadfester eller et tilsvarende hotell/anlegg, i rom/leilighet som er størrelsesmessig tilpasset til gjenstående antall reisende uten ekstra kostnad. Dersom slik innkvartering ikke kan anskaffes, skal innkvarteringen skje i henhold til originalavtalen uten ytterligere kostnad for den reisende. En forutsetning for at kostnadsfri "Bli boende garanti" skal gjelde, er at samtlige på bookingen har valgt å kjøpe Uptours avbookingsforsikring

3.3 AVBESTILLING AV REISE

 

Avbestilling skal skje i henhold til fremgangsmåten som oppgis her:

3.3.1 Skal du avbestille din reise, må du omgående kontakte BKM på 08 44 681 810 I løpet av våre åpningstider.

Ved avbooking utenfor våre åpningstider, for eksempel om natten før avreise, må du/dere sende en avbestillingsbekreftelse på mail til: info@uptours.com og ringe til Uptours på (0) 844 681 810 så snart det er mulig for at bekrefte avbestillingen definitivt. 
Deretter sender Uptours en avbestillingsbekreftelse. Merk at om du avbooker reisen, er du selv ansvarlig for å få avbooket eventuelle tilleggskjøp i forbindelse med reisen, for eksempel utflukter, forvalgte seter ombord på flyet, ekstra bagasje mm.
Avbestiller du din pakkereise og har tegnet Uptours Avbookingsforsikring ved booking av din reise, se punkt; 3.3.2 – 3.3.4.

3.3.2 Senest 7 dager etter avbestillingen skal legeerklæring som bekrefter akutt sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall, og i det siste tilfellet slektskapsbevis, gjøres tilgjengelig for Uptours. Erklæringen må inneholde alle relevante opplysninger for avbookingen, som: a) Legens uttrykte anmodning om å ikke delta på avtalt reisearrangement, b) diagnose, c) dag for første behandling/undersøkelse som ligger til grunn for legens råd om å avstå fra reisen eller tilsvarende i henhold til 3.2.3. Legerklæringen/erklæringen skal sendes på e-post til: info@uptours.com.

Avbookingsforsikring og Avbestillingsforsikring gjelder kun reisens pris, ikke eventuelle tilleggs kostnader i forbindelse med kredittkjøp og lignende. Ekspedisjonsavgift på 299,- tilbakebetales ikke ved avbooking. Det gjelder heller ikke prisen for Avbookingsforsikring, Avbestillingsforsikring eller serviceavgift.

3.3.3 Etter avbestilling skal beløp som reisende har tilgode i henhold til ovenstående tilbakebetales uten forsinkelser, og senest 14 dager etter avbestilling og bevist og godkjent årsak og dokumentasjon for dette. Har den reisende tegnet Avbookingsforsikring skal godkjente skjema komme arrangøren i hende før tilbakebetaling kan skje.

4 DEN REISENDES ENDRINGER AV REISEN

4.1 Den reisende har rett til å endre på avtalen dersom arrangøren går med på dette. Endringer i avtalen kan medføre ekstrakostnader for den reisende fra arrangøren eller andre.

4.1.1 Dersom avtalen endres av den reisende f. eks. gjennom endret avreisested, endret avreisedato, endret reiselengde eller hotellskifte, regnes dette som en avbooking og en ny booking i henhold til, ved ombookingstilfellet, gjeldende pris. Ombookingsavgift kreves i overensstemmelse med gjeldende vilkår for avbestilling. For reisende som har tegnet Uptours Avbookingsforsikring gjelder vilkårene for disse. Ved endring av en pakkereise med rutefly kreves en serviceavgift på 299,- per ombooking.

4.1.2 Ved endring av feilstavet navn for pakkereise med charterfly tilkommer en administrativ kostnad på 299,- per person. Gjelder endringen pakkereise med rutefly er den administrative kostnaden 299,- per person og kostnaden som gjeldende flyselskap fastsetter forutsatt at flyselskapet godkjenner forandringen.

5 DEN REISENDES RETT TIL Å OVERDRA AVTALEN

5.1 Den reisende kan overdra avtalen til noen som oppfyller alle vilkår for å få delta på reisen. Den reisende må i rimelig tid før avreise gi beskjed til arrangøren eller formidleren om overdragelsen.

5.2 Den som overdrar og den nye reisende er begge ansvarlige ovenfor arrangøren eller formidleren for alt som gjenstår å betale for reisen og for ekstra kostnader, maks. kr. 299,-. Beløpsgrensen gjelder ikke dersom arrangøren kan vise til at den faktiske kostnaden for overdragelsen koster mer enn dette, i så fall kan det kreves inn. 

5.2.1 Ved overdragelse av pakkereise med charterfly kreves en administrativ kostnad på kr. 299,- per person. Ruteflybilletter er vanligvis ikke mulig å overdra. I tilfelle et ruteflyselskap skulle velge å gi dere muligheten til en overdragelse, forbeholder vi oss retten til å debitere den faktiske kostnaden for overdragelsen i henhold til gjeldende ruteflyselskaps vilkår med tillegg på den administrative kostnaden på 299,-.

6 ARRANGØRENS ENDRINGER FØR AVREISE

 

6.1 Arrangørens rett til å endre avtalsvilkårene

6.1.1 Arrangøren kan endre avtalevilkårene til den reisendes ulempe, men kun hvis det fremgår tydelig av avtalen at dette kan skje.

6.1.2 Dersom arrangøren velger å bryte avtalen, eller endre avtalevilkårene, må arrangøren underrette den reisende snarest og legge ved beskjed om dennes rett til å fratrede avtalen i henhold til punkt 6.4.

6.1.3 Eventuelle endringer (f. eks. tidtabellsendring) kommuniseres per telefon, e-post, brev eller SMS til hovedreisende som gjennom avtalen binder seg til å underrette øvrige reisende på bookingen om aktuelle forandringer. Det er derfor spesielt viktig at opplysningene som oppgis er korrekte og oppdateres i tilfelle dette blir aktuelt innen tidspunktet for avreise.

6.1.4 Arrangøren forbeholder seg retten til å vedta endringer av opplysninger på internett og/eller i brosjyre før avtale inngås med reisende. Arrangøren forbeholder seg også retten til å foreta endringer av avtalevilkårene for visse reiser etter at avtale er inngått. Ved slike endringer gjelder bestemmelsene i Lov om pakkereiser 12 §.

6.2. Endring av pris

6.2.1 Inntreffer kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan arrangøren øke prisen for reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene hvis disse ombefatter: a) endringer i transportkostnader, b) endringer i skatter, toll eller avgifter som gjelder tjenester som er inkludert i reisen, eller c) endringer i valutakurser som påvirker arrangørens kostnader for reisen.

6.2.2 Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer den reisendes andel av kostnadsøkningen som arrangøren har blitt rammet av i forbindelse med gjennomføringen av avtalen, forutsatt at denne kostnadsøkningen er av typen som angis i (a) - (c) over i dette punktet. Dersom for eksempel en avgift i overensstemmelse med punkt (a) over øker med 100 kroner for hver reisende, kan prisen for reisen økes med med samme beløp. Reisearrangøren er pliktig å på den reisendes begjæring fremvise hvordan prisøkningen ble beregnet. Rett til prisøkning i overensstemmelse med punkt (a) - (c) i dette punktet foreligger bare dersom prisøkningen sammenlagt overstiger 100 kroner.

6.2.3 Reisens pris skal senkes hvis arrangørens kostnader, av årsaker som angitt over, minsker med minst 100 kroner sammenlagt.

6.2.4 Arrangøren skal så snart som mulig underrette den reisende om prisendringene. Prisen kan ikke økes og må heller ikke senkes i løpet av de siste 20 dagene før avtalt avreisedato.

6.2.5 Prisgaranti gjelder for pakkereiser med charterfly fra det øyeblikket påmeldingsavgiften er betalt. For pakkereiser med rutefly gjelder prisgarantien når sluttbeløpet er betalt. Prisgarantien gjelder ikke for nye eller økte skatter, toller eller avgifter som gjelder tjenester som er inkludert i reisen. Prisgarantien gjelder ikke for nye eller forhøyede skatter, toller eller avgifter av tjenester som inngår i reisen. Prisgarantien er gjensidig. Skulle kostnaden for reisens gjennomføring minske innen avreise, kan den reisende ikke påregne prissenking. 

6.3. Tidtabellendringer

6.3.1 Tidene for avreise og hjemreise i bookingbekreftelsen er bare veiledende. Arrangøren skal snarest og senest 20 dager før avreise presisere avgangstidene som skal gjelde for reisen.

6.4 Den reisendes rett til å fratre avtalen

6.4.1 Den reisende kan fratre avtalen dersom arrangøren ikke kommer til å fullføre det som er lovet og avtalebruddet er av vesentlig konsekvens for den reisende.

6.4.2 Den reisende skal innen rimelig tid gi arrangøren eller formidleren beskjed om at hen vil fratre avtalen i overensstemmelse med forrige punkt. Hvis den reisende ikke gjør det, mister hen retten til å fratre avtalen.

6.5 Den reisendes rett til erstatningsreise

6.5.1 Fratrer den reisende avtalen i overensstemmelse med punkt 6.4 har hen rett til en annen pakkereise som er av likeverdig eller høyere kvalitet, dersom arrangøren kan tilby dette. Dersom den reisende godtar en erstatningsreise av lavere kvalitet, har hen rett på erstatning for prisforskjellen.

6.5.2 Avstår den reisende fra sin rett til erstatningsreise, eller hvis en slik reise ikke kan tilbys, skal den reisende snarest, men senest innen 14 dager fra hen avstår få tilbake det hen har betalt i henhold til avtalen.

6.5.3 Bestemmelsene i punktene 6.5.1 og 6.5.2 gjelder også om arrangøren innstiller reisen uten at den reisende er skyld i det.

6.6 Den reisendes rett til kompensasjon, arrangørens innstilling av reise

6.6.1 Ved tilfeller som nevnes i punkt 6.5 har den reisende rett til kompensasjon fra arrangøren, hvis det foreligger rimelig årsak.

6.6.2 Retten på kompensasjon på grunn av at arrangøren har innstilt reisen foreligger ikke dersom arrangøren viser: a) at færre personer enn minimumet oppgitt i avtalen har meldt seg på reisen og den reisende opplyses om at reisen er innstilt, eller (b) at reisen ikke kunne gjennomføres på grunn av hindringer utenfor arrangørens kontroll som denne ikke kunne forventes med rimelighet å ha regnet med da avtalen ble inngått og hvis konsekvenser denne heller ikke kunne ha unngått eller overkommet.

6.6.3 Hvis det er på grunn av noe arrangøren har leid inn at reisen har blitt innstilt, er arrangøren fritatt fra kompensasjonskrav i henhold til punktene 6.6.1 og 6.6.2 bare dersom også den som hen har leid inn skulle være fritatt i henhold til den samme bestemmelsen. Det samme gjelder dersom årsaken kan tilbakespores til en annen i et tidligere ledd.

6.6.4 Dersom en reise som arrangøren har rett til å innstille i overensstemmelse med foregående punkt er inkludert i en serie av reiser, har arrangøren rett til å heve også andre reiser som er del av samme serie under forutsetningen at beskjed om dette blir gitt så snart som mulig og i hvert fall ikke senere enn det som er oppgitt under punkt 5.4.1, d.v.s. 14 dager før avreise (alternativt 10 dager før avreise).

I henhold til ovenstående punkt 6.6.4 har arrangøren rett til å uten å måtte utbetale kompensasjon innstille reisen dersom færre personer enn et oppgitt minimumsantall reisende har meldt seg på reisen og den reisende blir skriftlig informert om dette innen et fastsatt tidspunkt før avreise. Minimumsantallene som gjelder for reiser i denne katalogen og som dermed omfattes av den reisendes reiseavtale er følgende:

Ved reise med fly:

Reisearrangøren har rett til å innstille reisen dersom minimumsantallet oppgitt under ikke er oppfylt senest 30 dager før avreise.

25 Reisende til det reisemål som er oppgitt på den reisendes bookingsbekreftelse.

6.7 Arrangørens og den reisendes rett til å fratre avtalen ved inngripende hendelser m.m.

6.7.1 Både arrangøren og den reisende har rett til å fratre avtalen, dersom det etter at avtalen har blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller den planlagte reiseveien inntreffer en katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen inngripende hendelse, som vesentlig påvirker reisens gjennomføring eller forholdene på reisemålet på tidspunktet reisen skal gjennomføres på.

6.7.2 For å utrede om hendelsen er av en slik alvorlig karakter som oppgitt over skal sakkyndige norske eller internasjonale myndigheter rådspørres.

6.7.3 Avtalt reise begynner alltid med utreisen, det er ikke mulig å bare benytte seg av returreise. Reisende som ikke utnytter deler av booket reise eller som av en eller annen grunn infinner seg for sent på flyplassen eller på avtalt hente-/avreisested mister retten til reisens og/eller pakkereisens alle deler. Du vil ikke få refundert reisens pris. 

7 ARRANGØRENS ENDRINGER ETTER AVREISE

7.1 Uteblitte tjenester

7.1.1 Dersom etter avreisen en vesentlig del av de avtalte tjenestene ikke kan utføres, skal arrangøren ordne likeverdige erstatningsarrangement uten ekstra kostnad for den reisende.

7.1.2 Kan erstatningsarrangementer ikke ordnes eller avviser den reisende disse arrangementene med gyldig grunn, skal arrangøren, dersom det er rimelig og uten ekstra kostnad for den reisende, ordne likeverdig transport tilbake til stedet for avreise eller til et annet sted som er godkjent av den reisende.

7.1.3 Innebærer en forandring i avtalen i henhold til første eller andre del en forverrelse for den reisende, er hen, dersom dette er innenfor rimelighetens grenser, berettiget til prisavslag og kompensasjon.

7.2 Andre feil og mangler

7.2.1 Ved andre feil i de avtalte tjenestene enn slike som oppgis i punkt 7.1, har den reisende rett til prisavslag og kompensasjon, dersom ikke feilen er forårsaket av den reisende selv.

7.2.2 Den reisende har ikke rett til kompensasjon, dersom arrangøren viser at feilen er forårsaket av en hindring utenfor arrangørens kontroll som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått og hvis konsekvenser denne heller ikke innen rimelighetens grenser kunne ha unngått eller overkommet.

7.2.3 Dersom mangelen er forårsaket av noen arrangøren har leid inn, er arrangøren fritatt fra kompensasjonskrav i henhold til reisevilkårene bare dersom også den som hen har leid inn skulle være fritatt i henhold til den samme bestemmelsen. Det samme gjelder dersom årsaken kan tilbakespores til en annen i et tidligere ledd.

7.2.4 Ved mangler som har sin årsak i omstendigheter som beskrives i punktene 7.2.2 og 7.2.3 skal arrangøren umiddelbart gi den reisende den hjelpen som trengs.

7.3 Kompensasjon omfatter

7.3.1 Kompensasjon i henhold til disse vilkår omfatter erstatning for ren eiendelsskade, erstatning for personskade og eiendomsskade. Det er den reisendes ansvar å gjøre sitt beste for å begrense skaden i størst mulig grad.

8 REKLAMASJON OG HJELP

8.1 Den reisende kan ikke kreve kompensasjon for mangler vedrørende de avtalte tjenestene dersom hen ikke innenfor et rimelig tidsrom etter at hen har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen underretter arrangøren eller formidleren om mangelen. Dette bør om mulig skje allerede på reisemålet. 

8.1.1 Eventuelt klagemål på reisen må omgående fremlegges i løpet av oppholdet til Uptours personale på reisemålet for å gi mulighet til å iverksette tiltak. Reklamasjon skal skje skriftlig og senest to måneder etter hjemkomst fra reisen.

8.2 Uten hinder av punkt 8.1 får den reisende påberope mangler dersom arrangøren eller formidleren har opptredt grovt uaktsomt eller i strid med tro og ære.

8.3 Dersom den reisende i løpet av reisen fremlegger klagemål som ikke er ubegrunnede, skal arrangøren eller dennes lokale representant umiddelbart iverksette tiltak for å finne en egnet løsning.

 9 DEN REISENDES ANSVAR UNDER REISEN

9.1 Arrangørens anvisninger

9.1.1 Den reisende plikter å følge anvisningene for reisens gjennomføring som gis av reiselederen eller av en annen person som arrangøren leier inn. Den reisende plikter å respektere ordensreglene som gjelder for reisen og på reisemålet og opptre slik at andre medreisende eller andre ikke forstyrres. Dersom den reisende på vesentlig vis bryter med dette, kan arrangøren velge å oppheve avtalen.

9.2 Den reisendes ansvar for skade

9.2.1 Den reisende står ansvarlig for eventuelle erstatningskrav i anledning skader som den reisende har voldt arrangøren gjennom skjødesløshet.

9.3 Den reisende står ansvarlig for formaliteter

9.3.1 Den reisende er selv ansvarlig for å iaktta nødvendige formaliteter for reisens gjennomføring, som for eksempel besittelse av (og å ta med på reisen) billett, gyldig pass, visum, vaksiner, forsikring.

9.3.2 Den reisende står selv ansvarlig for alle kostnader som oppstår på grunn av mangler i nevnte formaliteter, for eksempel hjemtransport som følge av mistet pass, med mindre manglene er forårsaket av feilaktig informasjon fra arrangør eller formidler.

9.3.3 Den reisende står ansvarlig for å sette seg inn i informasjon som denne mottar fra arrangøren.

9.4 Avvikelser fra arrangementet

9.4.1 Reisende som etter at reisen er påbegynt avviker fra arrangementet plikter å gi beskjed om dette til arrangøren eller dens representant.

9.4.2 Ved avvikelse iht. 9.4 skjer ingen tilbakebetaling av de delene av reisen som ikke har blitt benyttet.

9.4.3 Reisende som avviker fra sitt bookede reisearrangement, reiser på egen hånd eller på ”Bare Fly”, plikter å kontakte reisearrangøren ved ankomsten på reisemålet for kontaktopplysninger. Reisende som reiser på pakkereise med charterfly skal i disse tilfellene i overensstemmelse med Uptours instruksjoner kontakte arrangøren senest 24 timer før oppgitt returreisetidspunkt for kontroll av opplysninger om hjemreisen.

 

10 TVISTLØSNING

10.1 Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkningen eller tilretteleggingen av avtalen gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kan komme til enighet, kan tvisten prøves i Forbrukerrådet, Forliksrådet eller gjeldende klagenemd, eller av allmenn domstol.

Allmänna reklamationsnämndens webbadress: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alle tvistlösningsförfarenden.

10.2 Dersom tvisten har oppstått ved grenseoverskridende e-handel, det vil si om du bor i et EU-land, men har kjøpt en vare eller tjeneste via e-handel fra et annet EU-land, er det naturligvis mulig å gå rett til Forbrukerrådet, se punkt 10.1. Fra 15 februar 2016 er det også mulig for deg å levere klagen din til EUs onlineplattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. INNKVARTERING

Når det gjelder innkvartering er det kun den reisende som bestiller innkvarteringen som får bo der. Uansett om det er en tom seng i rommet, kan den reisende likevel ikke innkvartere en annen person i rommet. 

 

12. TILLEGGSARRANGEMENT

Når det oppgis i web eller brosjyre, eller med spesiell bestilling, kan ekstra ytelser i form av særskilt innkvartering, utflukter, måltider, kveldsarrangementer, barneklubber, golf m.m., gjøres tilgjengelig mot et pristillegg. Ved avbestilling av tilleggsarrangementer gjelder, dersom ikke annet oppgis, vilkårene under punkt 3 i de allmenne reisevilkårene. Dersom disse ekstra ytelsene ikke kan fremskaffes tilbakebetales pristillegget som har blitt innbetalt.

For samtlige alternativ gjelder: 

I deltagerbeviset skal det framgå hvilken kategori som er valgt og hva eventuelle tillegg omfatter. Flytting fra en innkvartering til en annen kan forekomme flere ganger i løpet av oppholdet.

Måltider er ikke inkludert i grunnprisen. Anmerkninger må framføres umiddelbart ved anskaffelsen av deltagerbeviset for at eventuelle justeringar skal kunne gjøres før utreisen. Busstransfer til og fra hotellet ved ankomst og avreise er ikke inkludert i reisens pris, men kan bestilles ved booking. 

13. BAGASJE

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker eller tyveriutsatt gods som for eksempel eletronisk utstyr, kamera, datamaskin, smykker, kontanter m.m. Av sikkerhetsgrunner er farlig gods forbudt å ta med ombord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av forskjellig slag, komprimerte gasser, brennbare stoffer, maling, fyrerkeri og giftige stoffer eller substanser som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander/stoffer og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på gjeldende flyselskaps hjemmeside.

14. PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger, for eksempel navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, som du oppgir i forbindelse med bestilling av reise eller andre tjenster på nettet, per telefon eller ved besøk i en av våre butikker, eller personopplysninger som registreres i forbindelse med bestilling, som f. eks. reisemål, ønsker om spesialkost eller spesiell informasjon fra deg om din helsetilstand før reisen, eller forøvrig innenfor rammen for kundeforholdet, vil bli behandlet av Uptours. Dine personopplysninger kan også komme til å bli behandlet av Uptours samarbeidspartnere innen reiselivsbransjen, f. eks. flyselskap, hotell, lokale samarbeidspartnere på reisemålet og av Uptours innleide leverandører av administrative tjenester og systemtjenester. Avhengig av beliggenheten til ditt reisemål kan dine personopplysninger komme til å bli behandlet utenfor EU og EØS.

Dine personopplysninger kommer til å bli behandlet for at Uptours skal kunne fullføre det aktuelle oppdraget, f.eks. levere reisen eller tilleggstjenestene du har bestilt. Behandling av dine personopplysninger kan også komme til å skje for at Uptours skal kunne oppfylle forpliktelser i overensstemmelse med lovverk og forordninger, f.eks når det gjelder sikkerhet. Behandlingen kan også omfatte opplysninger om korrespondanse mellom deg og Uptours, f.eks. noteringer om spørsmål og klager.

Dine personopplysninger kan også bli brukt til å utgjøre grunnlaget for Uptours markeds- og kundeanalyser, og risikohåndtering og statistikk. Uptours kan også, med mindre du skriftlig har beskyttet deg mot direkte markedsføring, komme til å benytte seg av dine personopplysninger for å gi deg forskjellige tilbud om produkter og tjenester fra Uptours. 

Gjennom din reisebestilling godkjenner du at dine personopplysninger kan lagres av BKM i tre år. Dersom du innen tre år fra hjemkomsten av denne reisen gjør en ny reisebestilling, kommer opplysninger om tidligere reise/reiser til å oppbevares i ytterligere tre år. Personopplysningene lagres som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, til statistikkutregninger og for å kunne gi deg et bedre reisetilbud og bedre service. Ved reklamasjoner kan visse opplysninger komme til å lagres i sju år for å oppfylle krav i overensstemmelse med boføringsloven og BKMs ansvarsforsikringer.

For å kunne holde dine personopplysninger oppdaterte og korrekte, kan vi komme til å utfylle og oppdatere dine personopplysninger gjennom innhenting fra private og offentlige register.

Ved å gi oss dine personopplysninger i overensstemmelse med ovenstående godkjenner du at BKM bruker dine personopplysninger til de oppgitte bruksområdene.

Uptours, Org.nr: 32346529, info@uptours.com, er personopplysningsansvarlig i overensstemmelse med personopplysningsloven. I overensstemmelse med 26 § i personopplysningsloven er Uptours pliktig å gratis etter din skriftlige begjæring - egenhendig undertegnet - en gang per kalenderår å gi beskjed om personopplysninger som angår deg brukes eller ikke. Brukes slike opplysninger skal skriftlig informasjon også gis om hvilke opplysninger som behandles om deg, hvor disse opplysningene er hentet fra, formålet med bruken og hvilke mottagere eller kategorier mottagere opplysnignene har blitt gitt til. BKM plikter også å, ved din begjæring, rette, blokkere eller slette personopplysninger som ikke har blitt brukt i overensstemmelse med personopplysningsloven.


15. FORBEHOLD OM ENDRINGER

Uptours reserverer seg mot korrekturfeil i denne publikasjonen.